Kreće sufinanciranje električnih vozila za pravne osobe

Kreće sufinanciranje električnih vozila za pravne osobe

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u srijedu 20. lipnja 2018. objavit će javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za pravne osobe, a sredstva će se dodjeljivati do kraja 2018. godine

Dacia Spring koncept najavljuje prvi Dacijin potpuno električni automobil
Svjetska premijera: Porsche Taycan u dvije izvedbe
Svjetska premijera u Frankfurtu: novi Volkswagen model

Nakon što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u travnju raspisao javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za privatne osobe u iznosu od 12 milijuna kuna, 20. lipnja 2018. u 9 sati ujutro u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Fonda objavit će se uvjeti za dodjelu 13 milijuna kuna namijenjenih pravnih osobama – trgovačkim društva, obrtnicima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave te ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

Sredstva u iznosima po vozilu moći će se dobiti za:
električne bicikle – do 5.000,00 kuna, za 5 do 15 komada
• električna vozila L1-L7 kategorije – do 20.000,00 kuna
vozila kategorije M1 i N1 s hibridnim plug-in pogonom – do 40.000,00 kuna
• vozila kategorije N1 pogonom na SPP (stlačeni prirodni plin) i UPP (ukapljeni prirodni plin) – do 40.000,00 kuna
• vozila kategorija M1 i N1 s električnim pogonom – do 80.000,00 kuna
• vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, plug-in hibridnim pogonom, pogonom na SPP (stlačeni prirodni plin) ili UPP (ukapljeni prirodni plin) – max. 400.000,00 kuna.

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kn po korisniku. Predmet zahtjeva za sufinanciranje prema ovom Javnom pozivu mogu biti jedno ili više vozila ili kombinacija vozila. Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Za sufinanciranje će biti prihvatljivo novo motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije nije bilo registrirano, odnosno u slučaju električnog bicikla, nije ranije bilo korišteno (op.a. inače, kupnja je moguća i u Europskoj uniji, ne samo u Hrvatskoj). Što se tiče tehničkih uvjeta prihvatljivo je:
– „plug-in” hibridno vozilo kategorije M1 koje ima dopuštenu emisiju onečišćujuće tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km,
– vozila klase M1 – isključivo osobna vozila niže i srednje kategorije (gradska i kompaktna vozila), odnosno prema europskoj kategorizaciji tzv. A (mini), B (mali) i C (srednji) segment vozila.

Opravdani troškovi ulaganja su troškovi kupnje vozila koji su nastali najranije 20. lipnja 2018. godine. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila. Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila plaćenih gotovinom, temeljem ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu. Vozila nabavljena putem ugovora o operativnom leasingu nisu Fondu opravdan trošak. PDV je opravdan trošak ukoliko nije nadoknadiv odnosno ukoliko prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

Zahtjev za sufinanciranje kupnje vozila prema ovom Javnom pozivu treba sadržavati sljedeću obveznu dokumentaciju:
1) Prijavni obrazac koji se može preuzeti s mrežne stranice Fonda (www.fzoeu.hr), popunjen u cijelosti, ovjeren te vlastoručno potpisan od odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva (potpisani i ovjeren primjerak u izvorniku),
2) CD ili DVD ili USB s popunjenim prijavnim obrascem u Excel .xlsx datoteci (neovjeren i nepotpisan),
3) Ponuda za kupnju vozila izdana od strane prodavatelja,
4) Tehničke karakteristike vozila koje je predmet ponude, iz kojih je jasno vidljiva kategorija vozila, proizvođač, model, vrsta pogona (električni / „plug-in“ hibridni, SPP, UPP), snaga vozila (kW) te emisija CO2 (g/km,gdje je primjenjivo), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd.
5) Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana prijave na ovaj Javni poziv (u izvorniku),
6) Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da li će se PDV u računima za utvrđivanje opravdanih troškova Fonda koristiti ili se neće koristiti kao pretporez u obračunskom razdoblju, ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne/ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva za sufinanciranje (u izvorniku), kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje (koji mora sadržavati svu obveznu dokumentaciju koja će biti propisana javnim pozivom) započinje dana 20. lipnja 2018. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2018. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda (ukoliko se zahtjev dostavlja osobno) te će biti ocjenjivani u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.

Prijavni obrazac možete preuzeti na linku Fonda

KOMENTARI